Disciplinárny orgán

Článok 8.1

e) Disciplinárny orgán (ďalej len DO SZB) - disciplinárny orgán a orgán na riešenie sporov.

Článok 10.9
Disciplinárny orgán (DO SZB):
 1. Disciplinárna komisia SZB (ďalej len „DK SZB“) je disciplinárnym orgánom a orgánom na riešenie sporov, ktorý rozhoduje vo veci na prvom stupni,
 2. DO SZB rozhodujúcim na druhom stupni je Prezídium SZB, ktoré je pre účely disciplinárneho konania označený ako Odvolacia komisia SZB (OK SZB), jej predsedom je Prezident SZB.
 3. DO SZB má právomoc súdiť a sankcionovať porušenie predpisov SZB, porušenie pravidiel súťaže a porušenie rozhodnutí SZB. DK SZB tvorí predseda a ďalší traja členovia.
 4. DO SZB je volený VZ SZB na obdobie 4 rokov. Volebné obdobie predsedu DK SZB a OK SZB začína plynúť dňom zvolenia VZ SZB,
 5. DO SZB plní najmä tieto úlohy:
  a) dozerá na dodržiavanie Stanov SZB, Pravidiel biatlonu SZB a predpisov, ktorými sú členovia SZB viazaní, ako aj na dodržiavanie rozhodnutí SZB
  b) kontroluje a dozerá na disciplínu a morálku členov SZB a orgánov SZB,
  c) prejednáva podnety na disciplinárne stíhanie,
  d) rozhoduje o disciplinárnych previneniach členov SZB,
  e) oznamuje P SZB svoje zistenia a odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov,
  f) rozhoduje spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou SZB a osôb s jej príslušnosťou,
  g) ukladá sankcie a opatrenia za porušenie pravidiel súťaže, predpisov a rozhodnutí orgánov SZB,
  h) rozhoduje o porušovaní stanov a znevažovanie dobrého mena SZB,
  i) za porušenie antidopingových pravidiel riadi Disciplinárne konanie a udeľuje disciplinárne tresty,
 6. DO SZB sa riadi disciplinárnym poriadkom SZB.

 

Disciplinárna komisia SZB

 

Predseda

 

Jozef Matiaško

člen

 

Ľubomír Lepeň

člen

 

Pavel Melicher