Kontrolór SZB

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán SZB, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia SZB...

Článok 10.6
Kontrolno-revízna komisia (KRK SZB):
 1. je nezávislým orgánom kontroly činnosti SZB a jeho orgánov,
 2. počet členov KRK SZB je 3,
 3. predseda KRK SZB vykonáva zároveň funkciu Kontrolóra, ktorý je spolu s ďalšími členmi KRK SZB volený najvyšším orgánom SZB (VZ SZB),
 4. status, právomoci a konanie KRK SZB upravuje Štatút KRK SZB,
 5. sa vo svojej práci riadi zákonom č. 440/2015 Z.z., svojim štatútom a Stanovami SZB,
 6. sa zo svojej činnosti zodpovedá VZ SZB.
Článok 10.6.1
Kontrolór

Predseda KRK SZB vykonáva funkciu kontrolóra SZB v zmysle zákona o športe.

 1. Kontrolór vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly v SZB a je najvyšším kontrolným orgánom SZB.
 2. Kontrolóra volí a odvoláva najvyšší orgán Zväzu (VZ SZB) zároveň s jeho voľbou ako predsedu KRK SZB. Za kontrolóra môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a spĺňa kvalifikačné predpoklady. Kvalifikačné predpoklady a spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra ustanovuje Zákon.
 3. Funkčné obdobie kontrolóra a zároveň jeho funkčné obdobie ako predsedu KRK SZB je 5 rokov.
 4. Funkcia kontrolóra zaniká stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa Zákona alebo na základe rozhodnutia disciplinárneho orgánu SZB z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra.
 5. Kontrolór môže byť pred uplynutím jeho funkčného obdobia odvolaný z funkcie VZ SZB, dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých delegátov; dôvod odvolania musí byť uvedený v rozhodnutí o odvolaní.
Článok 10.6.2

Právomoci a úlohy kontrolóra:

 1. výkonom svojej funkcie zabezpečuje, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právneho poriadku, predpisov a rozhodnutí Zväzu a aby sa predchádzalo ukladaniu sankcií, opatrení a negatívnym dôsledkom pre SZB a členov SZB,
 2. podrobnosti výkonu a postupov pri vykonávaní funkcie kontrolóra a vykonávaní kontroly upravuje Zákon,
 3. ak pri výkone kontrolnej činnosti kontrolóra hrozí konflikt záujmov, kontrolór postúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu.

 

 

Kontrolór SZB 

Ing. Zdenka Aneštíková

Hviezdoslavova 1, 977 01 Brezno

mobil: 0915 743 460

e-mail: zdenka.anestikova@biathlon.sk

Funkčné obdobie trvá od r. 2023

 

Kontrolno-revízna komisia SZB, do 28.4.2018.

Predseda

 

Zdenka Aneštíková

člen

 

Dana Niňajová Bartalská

člen

 

Gabriela Macíková