Prezídium SZB

Prezident SZB

 

Tomáš FUSKO

Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu

 

Marek MATIAŠKO

Viceprezident pre ekonomiku a marketing

 

Rastislav MÁLIK

Viceprezident pre technické záležitosti

 

Ondrej KOSZTOLÁNYI

Viceprezident pre športovcov

 

Pavol HURAJT

Viceprezident pre mládež

 

Ľubomír MACHYNIAK

Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov

 

-

Osoba Adresa
Mgr. Tomáš Fusko Karpatská 6178/6, 974 11 Banská Bystrica
Bc. Marek Matiaško Dolná Mičiná 143, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Rastislav Malík Papiernická 1787/4, 034 01 Ružomberok
Ondrej Kosztolányi Vyhne 432, 966 02 Vyhne
Pavol Hurajt

Štefánikova 552, 059 38 Štrba

Ing. Ľubomír Machyniak

Hronská 105, 976 45 Hronec

   

 

Článok 10.2

Prezídium SZB

 1. Prezídium SZB je najvyšším výkonným orgánom SZB medzi Valnými zhromaždeniami SZB v súlade s uznesením VZ SZB.
 2. P SZB tvorí:
 1. Prezident
 2. Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu
 3. Viceprezident pre ekonomiku a marketing
 4. Viceprezident pre technické záležitosti
 5. Viceprezident športovcov
 6. Viceprezident pre mládež
 7. Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov
Článok 10.3
Prezident SZB
 1. Prezident SZB je najvyšším predstaviteľom a štatutárnym zástupcom SZB.
 2. Prezident má nárok na mzdové ohodnotenie, ktoré je maximálne dvojnásobkom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
 3. Prezident SZB:
 1. riadi činnosť SZB,
 2. zastupuje SZB,
 3. riadi činnosť Prezídia SZB,
 4. riadi činnosť generálneho sekretára SZB.
Článok 10.4
Zodpovednosti Viceprezidentov SZB

 

Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu:
 1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,     
 2. vytvára a riadi trénersko-metodickú komisiu,
 3. zabezpečuje a riadi štátnu reprezentáciu biatlonu,
 4. prekladá na P SZB návrh na menovanie zodpovedných trénerov reprezentačných družstiev,
 5. oboznamuje členov realizačných tímov o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi športovcami, trénermi a ďalším personálom a SZB,
 6. navrhuje nominačné kritéria pre štátnu reprezentáciu biatlonu,
 7. v súčinnosti so SOV sa podieľa na príprave olympionikov,
 8. spracováva návrh na nákup zbraní, streliva a ostatného materiálu pre potreby štátnej reprezentácie a jeho prideľovanie,
 9. koordinuje prípravu, materiálne zabezpečenie a výjazdy štátnej reprezentácie s rezortnými športovými strediskami,
 10. predkladá P SZB návrh účasti na medzinárodných podujatiach,
 11. zabezpečuje metodickú činnosť v rámci štátnej reprezentácie biatlonu,
 12. pred začiatkom každej zimnej sezóny pripravuje návrh zmlúv so športovcami v súlade s osobitnými predpismi a predkladá ich na schválenie P SZB.
Viceprezident pre ekonomiku a marketing:
 1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,     
 2. vytvára a riadi hospodársku komisiu,
 3. rozvíja obchodnú činnosť a vyhľadáva vhodných sponzorov,
 4. navrhuje a predkladá P SZB pravidlá fungovania obchodných spoločností SZB,
 5. tvorí marketingovú stratégiu SZB a kontroluje plnenie sponzorských zmlúv,
 6. podieľa sa na ďalších ekonomických aktivitách a plní povinnosti s tým súvisiace,
 7. zabezpečuje informovanie masmédií, podieľa sa na príprave tlačových konferencií a zabezpečuje spoluprácu s masmédiami,
 8. navrhuje a predkladá P SZB zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom SZB,
 9. navrhuje a predkladá P SZB spôsob platenia členských príspevkov.
Viceprezident pre technické záležitosti:
 1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,     
 2. vytvára a riadi športovo-technickú komisiu,
 3. koordinuje spoluprácu organizátora a SZB pri medzinárodných a národných súťažiach organizovaných SZB,
 4. zabezpečuje metodickú, športovú a organizačnú činnosť v rámci SZB (športový kalendár, smernice, rebríček a pod.),
 5. spracováva návrhy zmien a doplnkov Pravidiel biatlonu,
 6. eviduje a schvaľuje prestupy športovcov,
 7. riadi a zabezpečuje prípravu cvičiteľov, rozhodcov, trénerov a ostatných funkcionárov a vedie ich evidenciu.
Viceprezident športovcov:
 1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,     
 2. zhromažďuje pripomienky a návrhy k rozvoju biatlonu od aktívnych športovcov SZB,
 3. zabezpečuje informovanosť členov o pravidlách Svetového antidopingového programu,
 1. sleduje trendy a navrhuje ich implementáciu pre rozvoj biatlonu.
Viceprezident pre mládež:
 1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,     
 2. vytvára a riadi komisiu mládeže,
 3. zabezpečuje vypracovanie koncepcie práce mládežníckeho športu, zodpovedá za realizáciu a rozvoj,
 4. zabezpečuje metodickú činnosť článkov mládeže SZB a pripravuje metodické materiály pre vzdelávanie trénerov SZB,
 5. navrhuje a predkladá P SZB zaradenie talentovaných športovcov do stredísk mládeže,
 6. predkladá P SZB návrh na rozdelenie materiálu a zbraní určených pre rozvoj mládeže,
 7. zabezpečuje vypracovanie smerníc a ostatných materiálov týkajúcich sa rozvoja mládeže.
Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov:
 1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,     
 2. vytvára a riadi komisiu pre organizovanie činnosti zväzu a klubov,
 3. podieľa sa na ďalších športových a propagačných aktivitách a plní povinnosti s tým súvisiace,
 4. spracováva návrhy pre fungovanie kategórií veteránov,
 5. zhromažďuje pripomienky z činnosti KB a predkladá ich na riešenie P SZB,
 6. zabezpečuje informovanie KB o činnosti a aktuálnych záležitostiach.
Článok 10.5
Generálny sekretár SZB:
 1. je štatutárnym zástupcom SZB, je výkonným profesionálnym pracovníkom SZB. Na návrh Prezidenta SZB ho schvaľuje a menuje P SZB. Práva a povinnosti generálneho sekretára určuje organizačný poriadok, Stanovy SZB a Pracovný poriadok sekretariátu SZB,
 2. nemôže byť počas výkonu svojej funkcie členom P SZB ani ostatných výkonných a kontrolných orgánov SZB.