Talentovaná mládeže v rámci SZB

Slovenský zväz biatlonu (ďalej SZB) zriaďuje na zabezpečenie prípravy športovo- talentovanej mládeže v súlade s Kritériami na identifikáciu športových talentov a metodikou práce s talentovanou mládežou v rámci SZB nasledovné útvary:

 

Zväzové centrum prípravy mládeže - ZCPM

Centrum talentovanej mládeže – CTM

Športová trieda – ŠT

Základňa mládeže – ZM

Podpora talentovaných pretekárov

 

Činnosť jednotlivých útvarov prebieha na základe schválených plánov prípravy pre jednotlivé typy útvarov. SZB ďalej na základe individuálneho prístupu podporuje prípravu vybraných reprezentantov v kategórii dospelých i mládeže. SZB na základe schválených kritérií môže v príslušnom roku podporovať prípravu talentovaných pretekárov v kluboch, resp. iných subjektoch (mestský klub, akadémie a pod.) aj mimo vyššie uvedených útvarov.