Valné zhromaždenie SZB

Článok 8.1

 1. Orgány SZB sú:
 1. Valné zhromaždenie SZB (ďalej len „KRK“) - najvyšší orgán
 2. Prezídium SZB (ďalej len „P SZB“) - najvyšší výkonný orgán
 3. Prezident SZB - výkonný orgán
 4. Kontrolno-revízna komisia SZB (ďalej len „KRK SZB“) - nezávislý kontrolný orgán, pričom predseda vykonáva funkciu kontrolóra SZB
 5. Disciplinárna komisia (ďalej len „DK SZB“) - disciplinárny orgán a orgán na riešenie sporov
 1. Orgány SZB a ich členovia sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská Kontrolno-revíznej komisie a odborných orgánov SZB; ak rozhodnú v rozpore s ich stanoviskom, sú povinní zverejniť dôvod rozporného rozhodnutia, ako aj predmetné stanovisko.
 2. Funkčné obdobie prezidenta SZB a ostatných členov P SZB, predsedov a členov orgánov SZB okrem KRK SZB je štyri roky, ak nejde o doplňujúcu voľbu. Funkčné obdobie členov KRK SZB je 5 rokov.
 3. Členovia orgánov SZB, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SZB a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov SZB.
Článok 10.1.3
 1. Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov SZB a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen národného športového zväzu.
Článok 10.6.1
Kontrolór

Predseda KRK SZB vykonáva funkciu kontrolóra SZB v zmysle zákona o športe.

 1. Funkčné obdobie kontrolóra a zároveň jeho funkčné obdobie ako predsedu KRK SZB je 5 rokov.
Článok 10.8

Členovi P SZB, KRK SZB a volených orgánov SZB zaniká mandát:

 1. uplynutím funkčného obdobia (podľa čl. 8.1. bod 3) a zvolením nového člena P SZB, KRK SZB, resp. DK SZB,
 2. písomným vzdaním sa členstva v P SZB, KRK SZB, resp. DK SZB,
 3. odvolaním VZ SZB,
 4. úmrtím,
 5. funkčné obdobie prvých členov DK SZB končí uplynutím funkčného obdobia členov P SZB, ktorí sú v čase zvolenia prvých členov DK SZB vo funkcii. Tým nie sú dotknuté body 2, 3, 4 tohto článku.
Článok 10.1
Valné zhromaždenie SZB
Článok 10.1.1
 1. VZ SZB je najvyšším orgánom SZB.
 2. Riadne zasadnutie VZ SZB sa uskutočňuje najmenej raz za rok, spravidla v mesiaci apríl alebo máj.
 3. Mimoriadne zasadnutie VZ SZB sa uskutočňuje a zvoláva za splnenia podmienok upravených stanovami.
 4. Volebné VZ SZB prezidenta, viceprezidentov SZB a členov DK SZB sa spravidla koná v roku konania Zimných olympijských hier.
Článok 10.1.2

Kľúč pre určenie počtu delegátov na VZ SZB

 1. Právo na delegáta s právom hlasovať má každý registrovaný KB.
 2. Pre určenie počtu delegátov jednotlivých KB s právom hlasovať platí nasledovný kľúč:
 1. jeden delegát za každú začatú 15-tku registrovaných členov, určenú z ročného priemeru registrovaných členov daného KB za posledné 4 roky,
 2. jeden delegát za každú začatú 10-tku športovcov do 23 rokov, určenú zo sezónneho priemeru účasti týchto športovcov daného KB na súťaži Slovenský pohár (leto zima) za poslednú ukončenú letnú a poslednú ukončenú zimnú sezónu pred konaním VZ SZB,
 3. najmenej jeden mesiac predo dňom konania VZ SZB sa určí počet delegátov za registrovaný KB.
 1. Delegátom s právom hlasovať je aj jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov.
 2. Delegátom s právom hlasovať je aj jeden zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia športových odborníkov alebo najmenej 25 športových odborníkov.
 3. Prizvaní sú členovia P SZB, KRK SZB, hostia a pracovníci sekretariátu bez práva hlasovať, ak nie sú delegátmi KB.
 4. Členom VZ SZB s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SZB len na základe výkonu funkcie v orgáne SZB.
 5. Volený člen VZ SZB sa ako delegát zúčastňuje na zasadnutí VZ SZB osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen VZ SZB; volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí VZ SZB predložením zápisnice o jeho zvolení.
 6. Členom VZ SZB, ktorý zastupuje KB ako delegát, je štatutárny orgán KB alebo ním písomne splnomocnená osoba, ak KB na VZ SZB nezastupuje volený člen podľa bodu 7 tohto článku.
 7. Každý delegát VZ SZB má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné.
Článok 10.1.4

Valné zhromaždenie SZB prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať rozhodnutia, ktorými:

 1. schvaľuje program rokovania VZ SZB,
 2. volí a odvoláva:
 1. Prezidenta SZB,
 2. Viceprezidentov pre jednotlivé oblasti,
 3. Predsedu a členov Disciplinárnej komisie,
 4. Predsedu a členov volebnej komisie,
 1. volí predsedu a 2 členov KRK SZB a odvoláva členov KRK SZB (okrem predsedu, kontrolóra, KRK SZB),
 2. schvaľuje štatút KRK SZB a rozhoduje o jeho zmenách,
 3. schvaľuje rozpočet SZB na obdobie medzi VZ SZB,
 4. schvaľuje oficiálny znak SZB, vlajku a logo,
 5. prejednáva a schvaľuje vyhodnotenie činnosti SZB, smery ďalšieho rozvoja SZB, výsledky hospodárenia SZB, výročnú správu SZB, smernicu o platovom zaradení zamestnancov SZB, smernicu o odmenách pre členov P SZB a KRK SZB a ďalšie materiály podľa potreby (organizačnú štruktúru SZB a pod.),
 6. schvaľuje výšku členských príspevkov,
 7. potvrdzuje vstup či výstup SZB do alebo z iných organizácií, vrátane medzinárodných,
 8. rozhoduje o neprijatí za člena SZB,
 9. rozhoduje o vylúčení člena SZB,
 10. rozhoduje o ďalších uzneseniach.